KETONLINE

Atsakymai

Ar reikia perlaikyti ir praktini ir teorini egzaminą, jei buvo atimtos teisės už vairavimą neblaiviam stovyje?

2012/06/11 by Jonas in Atsakymai with 1 Comment
  • Vairuotojams, praradusiems teisę vairuoti metams ir ilgesniam laikui, teks perlaikyti praktinį ir teorinį egzaminą VĮ „Regitra“.

Praėjus bausmės laikotarpiui, į policijos padalinį, kuriame buvo nuspręsta vairuotojo pažymėjimą atimti, vairuotojas turi pristatyti galiojantį asmens dokumentą, sveikatos patikrinimo pažymą, sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, papildomo vairuotojų mokymo kursų baigimo pažymėjimą.

Papildomo mokymo metu vairuotojas privalo:

– išklausyti mokymo įstaigoje ne trumpesnį kaip 2 valandų (1 val. – 45 min.) bendrąjį mokymo kursą;
ne trumpiau kaip 1 valandą individualiai (su psichologu) analizuoti padarytą (-us) Kelių eismo taisyklių pažeidimą (-us), jo (jų) priežastį (-is) ir asmeninę atsakomybę;
– atlikti asmeninį ne trumpesnį kaip 0,5 valandos vairavimo gebėjimo testą su rezultatų aptarimu grupėje ir ne trumpesnį kaip 0,5 valandos stabdymo procesą, panaudojant lėtėjimo pagreičio matuoklį, su rezultatų aptarimu grupėje.

Reikalingi dokumentai:

asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
administracinio teismo nutartis arba policijos nutarimas, kuriuo remiantis buvo atimta teisė vairuoti;
galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a).

Kitos sąlygos:

Atvykdamas į mokymo kursus, vairuotojas privalo turėti užpildytą pažeidimo (-ų) aprašą:

Pažeidimo aprašas (aprašas pateikiamas atvykus į mokymo kursus, tekstas rašomas ranka).

Pažeidimo (-ų) aprašo pavyzdys
Pažeidimo (-ų) aprašą turi sudaryti bent šios dalys:
1. Įvadas. Aprašoma KET pažeidimo, už kurį buvo atimta teisė vairuoti, aplinkybės (vieta (eismo įvykio vieta), situacija (gali būti schema), pažeidimo esmė;
2. Pažeidimo vertinimas. Vairuotojas pateikia KET pažeidimo(-ų) komentarą(-us), pažeidimo(-ų) vertinimą(-us);
3. Išvados ir siūlymai. Nurodomos konkrečios siūlomos priemonės (išvardyti), kurios padėtų vairuotojams išvengti panašių pažeidimų, kita vairuotojo nuožiūra svarbi informacija, susijusi su pažeidimu;
4. Informacijos šaltiniai. Nurodomi informacijos šaltiniai, kuriais buvo remtasi rengiant pažeidimo aprašą;
5. Priedai. Pridedamos schemos, grafikai ir kt.

Pažeidimo (-ų) aprašas rašomas ranka A4 formato (210 x 297 mm) lape lietuvių kalba. Jei vairuotojas nekalba valstybine kalba, pažeidimo (-ų) aprašas gali būti parašytas ir kita kalba, bet turi būti pateiktas vertimas į valstybinę kalbą. Puslapiai numeruojami ir susegami, titulinio lapo viršuje rašomas mokymo įstaigos, kuriai pateikiamas pažeidimo (-ų) aprašas, pavadinimas, nurodomas vairuotojo vardas, pavardė, parašas ir data. Pažeidimo (-ų) aprašą (aprašą su vertimu) vairuotojas pateikia mokymo įstaigos asmeniui, atsakingam už mokymą, prieš bendro mokymo kurso pradžią. Jei vairuotojas nekalba valstybine kalba arba dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo negali suprantamai išreikšti savo minčių, mokymų metu dalyvauja vertėjas, sugebantis versti į vairuotojui suprantamą kalbą. Vairuotojas apie tai, kad jam reikalingas vertėjas, mokymo įstaigai praneša iš anksto. Vertėją, suderinusi su vairuotoju, kviečia mokymo įstaiga. Vertėjui už vertimą pagal jo pateiktą sąskaitą sumoka vairuotojas.

SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMAS 2007 m. lapkričio 22 d. Nr. X-1337

Tagged , ,

Related Posts

One Comment

  1. Paulius2012/06/13 at 11:53Reply

    Perlaikyti reikės ir teorijos ir praktikos egzaminus,baigti papildomus specialius kursus,išklausyti alkoholio,narkotikų žalos paskaitas.http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=296887&p_query=&p_tr2=

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


twitter widget